Kasutustingimused

Evelati OÜ E–poe Kasutusleping

Evelati OÜ, registrikoodiga 11683605, aadress Terra tee 13, Viti küla, Harku vald, Harjumaa 76909 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Evelati OÜ E-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).
1.   E – pood
1.1 Evelati OÜ (edaspidi E-pood) on osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2 ARES on toote valmistajale kuuluv registreeritud kaubamärk.
2.   Üldsätted
2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.
3.   Lepingu jõustumine
3.1 Tellija tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. Evelati OÜ ei pea oma nõustumisest tellimusega Tellijale eraldi teatama. Evelati OÜ loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma, hiljemalt kauba Tellijale üleandmiseks pakkumisega. Juhul, kui Evelati OÜ ei ole tellimusega nõustunud, kuid ei ole ka avaldanud tellimusega mittenõustumist, lõpeb tellimus 4 nädalat pärast selle Evelati OÜ-le teatavaks saamist.
4.   Tooted ja ostu sooritamine
4.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
4.2 Kui toode puudub laos ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe haldaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha hiljemalt 14 päeva jooksul.
4.3 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
4.4 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ja kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed ning tasub toodete eest vastavalt arvel märgitud maksetähtajale.
4.5 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
4.6 Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on saanud tellimuse kinnituse oma meili aadressile.
5.   Hinnad
5.1 Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
5.2 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
6.   Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
6.1 Teenuse kasutajal on õigus valida nelja erineva kauba kättesaamisviisi vahel.
6.2 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires kulleriga või posti teel 2 – 7 tööpäevaga. 
7.   Lepingust taganemine enne Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist
7.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info[ät]evelati.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
7.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
7.3 Teenuse osutaja kannab teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
7.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
8.   Garantii
8.1 Evelati OÜ annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid kataloogis või internetis vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Kaupade puhul, mille suhtes on Evelati OÜ andnud garantii, tagab Evelati OÜ garantii kehtivuse aja jooksul, et tellitud kaup vastab lepingutingimustele. Kui kataloogis ei ole vastava kaubaartikli juures sätestatud teisiti, on Tellijal garantiist tulenevalt järgmised õigused: puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda kauba tasuta vahetamist; kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale vahetamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
9.   Tagastusõigus
9.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.
9.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
9.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info[ät]evelati.ee.
9.4 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.
9.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastamisest.
9.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
9.7 Tagastamisega kaasnevad transpordikulud kuni 10 eur tasub Teenuse kasutaja.
9.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 9.1 – 9.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.
10.   Pretensioonide esitamise kord
10.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
10.2 Käsitlemine toimub vastavuses Kasutuslepingu lisa nr 1-ga “Evelati OÜ pretensioonide käsitlemise kord”.
11.   Isikuandmed ja nende kasutamine
11.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
11.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
11.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
11.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber,  tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
11.5 Isikuandmeid töötleb Evelati OÜ, Terra tee 13,Viti küla, Harku vald, Harjumaa,76909, registrikood 11683605.
11.6 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
11.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
11.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
11.9 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
11.10Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.
12.   Vastutus
12.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
12.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
12.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
12.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu, seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
13.   Erimeelsused
13.1 E-poe Kasutuslepingust ja kasutamistingimustest tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel, lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.
14.   Kasutamistingimused
14.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
14.2 Tellimuse esitamisel nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Evelati OÜ E-poe Kasutuslepingus toodud tingimustega ning on neist aru saanud.

Evelati OÜ e-poe kasutuslepingu Lisa nr. 1

Evelati OÜ – PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

1.   Evelati OÜ  poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
2.   Mõisted:
2.1 Ekspertiis – toote maaletoojafirma poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks. 
2.2 Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul kui klient ei ole Evelati OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
3.   Pretensiooni võib esitada toote  tootmis-, ja materjalivigadele.
4.   Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
5.   Pretensiooni esitamise aluseks on toote müügiarve.
6.   Pretensiooni võib esitada e-posti aadresil info[ät]evelati.ee
7.   Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:
7.1 Puudused, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt; 
7.2 Puudused, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest; 
7.4 Puudused, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes; 
7.5 Puudused, mis on tingitud loodusnähtusest (force majore); 
8.   Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.
9.   Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Evelati OÜ tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud ostja süül.
10. Evelati OÜ on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote müügi kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.
11. Kui klient esitab toote kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja ekspertiisi käigus selgub et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.
12. Kui pretensiooni aluseks oleva toote vahetamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud võtab Evelati OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärse asendustootega.

Evelati OÜ